Samedi, 11 Juillet 2020, Pericope 2015

PERICOPE 2015


DATE ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT EPITRE
FAM MIJORO AMIN'NY HERIN'I JEHOVAH
JANVIER MATOKIA FA VOAFIDIN'I JEHOVAH IANAO
03 Mich. 4:8-14
Matt. 24:1-14
Apoc.19:11-21
10 Ezec. 39: 21-29
Matt. 14:24-36
Acte. 12:1-19
17 Juge. 16:22-30
Marc 11:15-25
Colo. 2:8-19
24 Dani. 6:15-29
Jean 9:1-17
Jacq. 4:4-10
31 II Rois 7:1-8
Luc 4:5-11
Acte. 13:4-12
FEVRIER MAHEREZA FA INDRO NY SANDRIN'I JEHOVAH MOMBA ANAO
07 I Sam. 17:42-51
Jean 5:1-16
Phil. 3:1-11
14 Exod. 23:21-29
Marc 3:7-12
II Thes 3:1-13
21 II Rois 2:6-14
Luc 6:11-17
Acte. 16:25-34
28 Josu. 10:8-19
Marc 13:28-37
Jacq. 1:12-21
MARS AZA MATAHOTRA FA NY TOMPO NO ARONAO
07 Soph. 3:14-20
Jean 12:12-19
Roma. 8:9-18
14 Psau. 35:1-10
Jean 6:1-15
II Jean 4-11
21 I Samu. 23:1-14
Jean 7:31-52
Hébr. 1:1-5
28 Psau. 121:1-8
Luc 8:26-37
Phil. 1:12-26
FAM VONONA HANOHITRA NY FAHAVALONY
AVRIL MANDEHANA AMIN'IZAO HERINAO IZAO
04 Deot. 7:16-26
Luc 31:31-35
II Chor. 10:1-11
11 Esaï. 62:1-7
Jean 6:16-21
Roma. 14:7-18
18 Eccl. 4:17- 5:6
Matt. 9:9-17
II Thes 2:13-17
25 Esth 6:10-14
Jean 8:48-59
Hébr. 5:1-10
MAI MIADIA NY ADY TSARAN'NY FINOANA
02 Néhé. 4:6-14
Luc 8:10-48
Ephé. 3:1-13
09 Ezéc. 18:19-28
Jean 9:18-38
Gala. 5:2-18
16 Gene. 41:15-36
Matt. 16:5-12
Acte. 10:34-48
23 Jere. 10:1-5
Marc 3:20-30
I Jean 3:10-24
30 Osée 14:1-11
Luc 29:44
I Pièr. 3:8-17
JUIN TONGA NY FIANKOHOFAN'NY FAHAVALONAO EO AN-TONGOTRAO
06 Esth. 9:15-19
Jean 8:21-30
Apoc. 16:1-17
13 Juge. 15:9-20
Luc 10:13-16
Ephé. 3:14-21
20 Mich. 5:1-5
Matt. 2:1-12
I Jean 4:1-6
27 I Samu. 24:10-23
Marc 11:27-33
Acte. 13:26-41
FAM OMEN'I JEHOVAH HERY SY FAHEFANA
JUILLET TANDROKA VY NO OMEN'I JEHOVAH ANAO
04 Psau.148 Luc. 17:11-19 I Chor. 2:6-16
11 Esa.28:23-29 Matt.13:44-52 Héb. 12:18-29
18 Joël.2:21-27 Jean 5:17-23 Act. 19:8-20
25 Esa.41:8-20 Jean 17:6-19 Colo. 4:1-6
AOUT MIFAHARA TSARA FA EFA KITRO VARAHINA NO ENTINAO
01 I Chro. 17:1-13 Matt. 20:20-28 Roma. 10:5-17
08 Jere.50:33-40 Marc 4:10-19 I Chor.8:8-13
15 Joël.4:9-13 Luc 14:1-11 Phil.2:12-18
22 Agée.2:15-23 Jean 16:16-24 Colo.3:1-11
29 Zaka.9:12-17 Matt.13:31-35 Acte.28:1-15
SEPTEMBRE JESOSY NO KAPITENINAO
05 Gen.18:20-33 Matt.11:20-30 II Pier.2:4-10
12 I Sam.12:5-13 Matt.7:21-29 Jude 14-23
19
II Chro.12:1-12 Matt.13:10-17 II Tim.4:16-18
26 Jug.2:16-23 Marc 8:22-26 Apoc.15:1-8
FAM MANOROTORO FIRENENA MARO
OCTOBRE TANO NY APINGA, RAISO NY SABATRA
03 Juge. 21:1-15 Luc 20:9-18 Philé. 1-10
10 Esa. 51:1-8 Marc 14:3-9 Apoc.22:6-11
17 Psau. 122 Matt. 7:1-12 Ephé.1:15-23
24 II Chro.26:14-21 Jean 18:1-11 Apoc.22:1-5
31 Prov.22:1-16 Marc 12:41-44 II Chor.9:1-5
NOVEMBRE MIROSO FA TSY MIHEMOTRA NY MIARAMILAN'I KRISTY
07 Eccle. 6 Matt.9:1-8 I Thes.2:13-20
14
Obd. 17-21 Luc 6:39-49 II Pier.2:11-22
21
Esa. 12 Jean 13:21-38 Apoc.9:1-12
28
Mich.7:14-20 Matt. 18:10-20 I Tim.5:1-8
DECEMBRE MIFALIA FA MPANDRESY IANAO
05 II Rois 2:15-25 Jean 11:32-46 I Thes.4:13-18
12 Psau. 122 Luc.1:67-80 Apoc.4
19
Deo.26:10-15 Luc 11:37-42 Apoc.18:20-24
26
Eccle.4:7-16 Luc.5:17-26 Ephe.1:1-14

<< L'année précédente