Vendredi, 28 Avril 2017, Pericope 2017

PERICOPE 2017


DATE ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT EPITRE
HOMBA ANO SY HITAHY ANAO EO AMIN'NY TANINAO JEHOVAH
JANVIER TSY MANADINO ANAO MANDRAKIZAY JEHOVAH
07 Gene. 26:1-16
Jean 17:1-11
Hébr. 6:9-20
14 Esaï. 44: 1-5
Matt. 26:17-29
II Chor. 6:11-18
21
Mala. 3:16-24
Luc 1:8-25
Acte. 11:1-18
28 Esaï. 5:1-7
Marc 12:1-12
Hébr. 2
FEVRIER OMEN'I JEHOVAH HO ANAO SY NY TARANAKAO NY TANY IZAY IRINAO
04 II Rois. 8:1-6
Jean 8:1-11
Acte. 6:8-7:8
11 Néhé. 1
Luc 19:1-10
Tite 2
18 Job 42
Marc 8:27-9:1
Colo. 4:15-29
25 Esaï. 65:17-25
Matt. 24:32-51
Apoc. 21:15-22:5
MARS HO TAHIAN'I JEHOVAH MANDRAKARIVA NY ASANAO REHETRA
04 Deot. 15:1-18
Luc 16:14-31
I Chor. 12:4-26
11 Joël. 3
Jean 14:1-17
Gala. 3: 15-29
18
Psau. 77:10-20
Jean 6:41-58
I Pier. 1:13-25
25
Prov. 16:9-20
Luc 7:1-10
Acte. 9:32-43
HAHAMARO NY TARANAKAO TAHAKA NY KINTANA JEHOVAH
AVRIL MATOKIA FA TSY HO RESY TONDROMASO IANAO NOHO NY ZANAKAO
01 Job 5:17-27
Jean 10:1-10
I Jean 5:13-21
08 Psau. 128
Marc 10:35-45
I Jean 1
15 Gene. 45:17- 28
Marc. 9:33-50
I Jean 2:12-19
22 Psau. 45:6-17
Luc 15:11-32
Ephé. 6:1-9
29 I Samu. 1:1-20
Luc 1:39-56
Apoc. 12
MAI MIADIA NY ADY TSARAN'NY FINOANA
06 Psau. 37:16-26
Matt. 12:38-45
Apoc. 16:12-16
13 Gene. 15:13-21
Jean 8:31-47
Phil. 2:1-11
20 Ezéc. 43:1-12
Matt. 22:23-33
II Tim. 1:6-18
27 Psau. 105:6-25
Marc 12:28-34
II Thes. 2:1-12
JUIN TONGA NY FIANKOHOFAN'NY FAHAVALONAO EO AN-TONGOTRAO
03 Psau. 8
Luc 2:39-52
Acte. 23:1-11
10 Gene. 26:27-40
Jean 4:7-24
Roma. 9:1-16
17 Ezéc. 2
Jean 1:19-34
II Tim. 2:14-26
24 Lévi. 19:1-18
Luc 20:19-26
Roma. 13:1-7

<< L'année précédente