Jeudi, 9 Juillet 2020, Pericope 2017

PERICOPE 2017


DATE ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT EPITRE
HOMBA ANO SY HITAHY ANAO EO AMIN'NY TANINAO JEHOVAH
JANVIER TSY MANADINO ANAO MANDRAKIZAY JEHOVAH
07 Gene. 26:1-16
Jean 17:1-11
Hébr. 6:9-20
14 Esaï. 44: 1-5
Matt. 26:17-29
II Chor. 6:11-18
21
Mala. 3:16-24
Luc 1:8-25
Acte. 11:1-18
28 Esaï. 5:1-7
Marc 12:1-12
Hébr. 2
FEVRIER OMEN'I JEHOVAH HO ANAO SY NY TARANAKAO NY TANY IZAY IRINAO
04 II Rois. 8:1-6
Jean 8:1-11
Acte. 6:8-7:8
11 Néhé. 1
Luc 19:1-10
Tite 2
18 Job 42
Marc 8:27-9:1
Colo. 4:15-29
25 Esaï. 65:17-25
Matt. 24:32-51
Apoc. 21:15-22:5
MARS HO TAHIAN'I JEHOVAH MANDRAKARIVA NY ASANAO REHETRA
04 Deot. 15:1-18
Luc 16:14-31
I Chor. 12:4-26
11 Joël. 3
Jean 14:1-17
Gala. 3: 15-29
18
Psau. 77:10-20
Jean 6:41-58
I Pier. 1:13-25
25
Prov. 16:9-20
Luc 7:1-10
Acte. 9:32-43
HAHAMARO NY TARANAKAO TAHAKA NY KINTANA JEHOVAH
AVRIL MATOKIA FA TSY HO RESY TONDROMASO IANAO NOHO NY ZANAKAO
01 Job 5:17-27
Jean 10:1-10
I Jean 5:13-21
08 Psau. 128
Marc 10:35-45
I Jean 1
15 Gene. 45:17- 28
Marc. 9:33-50
I Jean 2:12-19
22 Psau. 45:6-17
Luc 15:11-32
Ephé. 6:1-9
29 I Samu. 1:1-20
Luc 1:39-56
Apoc. 12
MAI MIADIA NY ADY TSARAN'NY FINOANA
06 Psau. 37:16-26
Matt. 12:38-45
Apoc. 16:12-16
13 Gene. 15:13-21
Jean 8:31-47
Phil. 2:1-11
20 Ezéc. 43:1-12
Matt. 22:23-33
II Tim. 1:6-18
27 Psau. 105:6-25
Marc 12:28-34
II Thes. 2:1-12
JUIN TONGA NY FIANKOHOFAN'NY FAHAVALONAO EO AN-TONGOTRAO
03 Psau. 8
Luc 2:39-52
Acte. 23:1-11
10 Gene. 27:26-40
Jean 4:7-24
Roma. 9:1-16
17 Ezéc. 2
Jean 1:19-34
II Tim. 2:14-26
24 Lévi. 19:1-18
Luc 20:19-26
Roma. 13:1-7
NY TARANAKAO NO HOMEKO ITY TANY ITY, HOY JEHOVAH
JUILLET ... FA HO TAHIANA IANAO SY NY TARANAKAO EO AMIN'NY TANINAO
01 Déot. 30:11-20 Luc 10:1-12 Apoc. 2:12-17
08 Psau. 72 Matt. 25:1-13 Gala. 3:1-14
15 Prov. 28:14-28 Jean 10:11-21 I Chor. 12:27-13:3
22 Esa. 54:11-17 Marc 7:24-30 Acte. 4:13-31
27 Juge. 8:10-23 Matt. 23:29-39 Jacq. 5:7-20
AOUT TSAROVY MANDRAKARIVA NY TOMPO...MANDRAY FITAHIANA IANAO
05 Déot. 8:7-20 Matt. 13:36-43 Apoc. 2:18-29
12 Prov.15:12-17 Luc 12:13-21 Acte.16:16-34
19 Esa. 45:1-8 Marc 9:14-29 Tite 1:5-16
26 Eclé. 5:7-19 Jean 12:1-11 II Chor. 8:7-22
SEPTEMBRE MAHATSIAROVA NY TANINDRAZANAO IZAY ... HO ANAO
02 Exo.34:26-32 Matt.6:1-15 Apo.3:1-6
09 Ezec.36:8-15 Luc 4:14-30 Acte. 7:23-41
16
Déot. 7:6-15 Marc 8:1-13 I Pièr. 2:1-10
23 Déot .30:1-10 Jean 15:1-8 II Chor.6:1-10
30 Psau. 147 Matt. 6:27-34 I Chor.15:12-34
HO FITAHIANA NY FIRENENA REHETRA NY TARANAKAO
OCTOBRE HAZONY MAFY IZAY NIKASAN'I JEHOVAH ANAO HO FITAHIANA
07 Prov. 10:1-9 Marc 9:2-13 Apoc. 1:9-20
14 I Sam. 16:11-23 Luc 9:57-62 II Tim. 2:1-13
21 Jere. 1 Jean 15:16-27 Colo. 3:12-25
28 Déot. 26:16-19 Matt. 7:13-29 Phil.1:19-30
NOVEMBRE SAMBATRA IANAO FA HO FITAHIANA NY FIRENENA
04 Gene. 49:22-26 Jean 12:37-50 Apoc. 1:1-8
11
Psau. 47 Luc 11:1-13 Ephé. 5:1-7
18 Amos. 9:11-15 Marc 4:35-41 I Thes. 5:1-11
25
I Chro. 16:8-22 Matt. 8:28-34 II Tim. 3:10-17
DECEMBRE MITSANGANA KA TANTERAHO NY TENY FIKASANA NOMEN'I JEHOVAH 
02 Esaï 49:8-21 Jean 13:1-20 Apoc.3:14-22
09 Esaï 6 Luc.13:1-9 I Tim. 4
16
Nahu. 5:12-19 Matt. 13:1-23 I Chor. 3:10-17
23
Ecclé. 10:1-10 Jean 21:15-25 Acte. 20:22-38
31
I Chro. 29:10-20 Matt. 28:16-20 Apoc. 22:16-21

<< L'année précédente