Jeudi, 9 Juillet 2020, Péricope 2019

PERICOPE 2019


DATE ANCIEN TESTAMENT NOUVEAU TESTAMENT EPITRE
FAM MIARAKA AMIN'I JEHOVAH 
JANVIER AZA MANAHY FA TIAN'I JEHOVAH IANAO
05 I Samu. 14:1-16
Matt. 12:22-37
Apoc. 15
12 Esaï. 51:12-16
Jean 6:34-40
II Pier. 1:1-11
19 Genè. 18:1-15
Luc 1:26-38
Hebr. 1:6-14
26 Prove. 8:1-11
Marc 7:1-13
II Cori. 13:5-12
FEVRIER MAHEREZA FA KRISTY MOMBA ANAO
02 Dani. 7:15-28
Matth. 28:16-20
Apoc. 11:1-14
09 Psau. 26
Matth. 5:27-37
I Cori. 1:1-7
16 Géne. 26:23-33
Luc 8:43-48
Ephé. 4:1-16
23 Esaï. 43:1-13
Jean 2:1-12
Roma. 6:15-23
MARS JESOSY NO MPIANDRY ANAO
02 Psau. 103:1-16
Matt. 12:9-21
Apoc. 10
09 Ezéc. 34:1-10
Jean 21:15-19
I Pier. 5:1-4
16
Jere. 23:1-8
Marc 5:1-17
Hebr. 13:17-25
23
Néhé. 13:14-21
Luc 13:22-30
II Pier. 3:1-10
30
Eclé. 9:1-6
Matt. 19:18-26
I Jean 4:7-21
FAM MATOKY AN'I JEHOVAH
AVRIL JEHOVAH NO HITAHY ANAO
06 Nomb. 6:22-27
Jean 14:25-31
Apoc. 13:1-10
13 Psau. 115:1-16
Matth. 10:24-31
I Pièr. 3:8-13
20 II Roi 17:24-41
Matth. 21:33-46
Hébr. 8
27 Ezec. 11:16-25
Luc 5:1-11
Roma. 4:13-25
MAI NY FAMINDRAMPON'I JEHOVAH NO MIARAKA AMINAO
04 Psau. 103:17-22
Luc 18:18-33
Apoc. 14:14-20
11 Esth. 2:5-18
Marc. 11:1-11
Acte. 17:16-34
18 Jona. 2
Matt. 17:1-13
Acte. 9:1-19
25 Esai. 54:1-10
Luc 3:1-20
I Cori. 1:26-31
JUIN NY FANAHIN'I KRISTY NO MITOETRA AO AMINAO
01 Ezec. 37:1-14
Luc 21:1-4
Apoc. 16:8-11
08 Eclé. 2:12-26
Matt. 26:6-13
Roma. 8:1-11
15 Déot. 6:1-13
Marc 8:22-26
Acte. 3:1-11
22 Ezec. 33:12-20
Matt. 22:15-22
Roma. 13:6-10
29
Ezec. 3:12-21
Jean 21:1-14
Hébr. 11:32-40
FAM MPANOMPON'I JEHOVAH
JUILLET MIFALIA FA VOAFIDIN'NY TOMPO IANAO
06 Géne. 48:8-19 Luc 13:10-17 Hébr. 11:21-31
13 II Samu. 6:9-23 Matt. 16:13-21 I Tes. 2:1-12
20 Psau. 107:1-16 Marc 12:18-27 Roma. 5:1-11
27 Jere. 3:14-21 Luc 19:11-28 II Cori. 12:1-10
AOUT JEHOVAH NO HERINAO FA MATOKIA AZY
03 Juge.14:10-20 Jean 20:19-29 Acte. 4:32-37
10 Prov. 21:1-13 Marc 6:7-13 I Cori. 3:18-23
17
Psau. 75 Matt. 11:43-53 Ephé. 4:17-32
24 Osée 12:4-7 Marc 7:31-37 II Thes. 1:1-12
31 Déot.14:1-21 Matt. 16:22-28 I Thes. 5:12-28
SEPTEMBRE HIADY HO ANAO JEHOVAH FA IANAO HANGINA
07 Exo. 14:13-31 Luc 21:5-24 Acte. 28:16-31
14 II Chro .23:12-21 Marc 14:32-42 Hébr. 4:6-13
21
Psau. 11 Jean 18:28-40 Jacq. 5:1-6
28 Esai. 53:1-6 Matt. 27:35-53 I Cori. 5
FAM VOAHOSITR'I JEHOVAH
OCTOBRE TEHIRIZO NY HOSOTRA AVY AMIN'ILAY MASINA
05 I Rois 3:16-26 Luc 2:21-38 I Tim. 1:1-11
12 I Samu. 10:1-10 Matth. 22:41-46 I Tim. 5:17-25
19 Ezec. 3:4-14 Matth. 10:16-23 II Corin. 7:1-10
26 Juge. 11:28-40 Marc 6:1-6 II Corin. 3:12-18
NOVEMBRE MASINA IANAO FA VOAHOSOTR'I JEHOVAH
02 Dani. 4:25-34 Luc 1:57-66 I Tim. 3:1-9
09
Psau. 95 Marc 14:12-25 Acte. 9:19b-31
16 Levi. 8:1-12 Matt. 9:27-34 Jude 1-4
23 II Samu. 24:10-17 Luc 22:24-38 Hebr. 12:4-17
30 Prov. 22:17-29 Matt. 21:23-32 Ephé. 2:11-22
DECEMBRE MAZOTOA MANOLOTRA NY TENANAO HOAN'NY TOMPO
07 I Samu. 15:12-35 Matt. 22:1-14 Apoc. 18:1-9
14 Lamen. 2:17-22 Marc 10:46-52 Ephé. 2:1-10
21 Ezéc. 33:1-11 Luc 20:27-40 Gala. 6:1-10
28
II Roi 20:10-11 Jean 20:1-18 Apoc. 20:7-15

<< L'année précédente